Regulamin Platformy B2B Kabis.eu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży dywanów, za pośrednictwem Platformy sprzedaży B2B www.kabis.eu.

2. Przedsiębiorcą prowadzącym Platformę Sprzedaży B2B www.kabis.eu jest FH KABIS, z siedzibą w Łuszczowie I 73, 20-258 Lublin, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 94615499587, numer statystyczny REGON 431279511.

II. Definicje

1. „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B.

2. “Administrator” – właściciel platformy B2B www.kabis.eu – FH KABIS, z siedzibą w Łuszczówie I 73, 20-258 Lublin, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 94615499587, numer statystyczny REGON 431279511.

3. “Platforma B2B” - Platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca który zarejestrował się w Platformie B2B i uzyskał indywidualny login oraz hasło. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.

6. „Pracownik kluczowy” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostępnianie indywidualnego loginu oraz hasła innym pracownikom Kontrahenta na Platformie B2B www.kabis.eu

7. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.

8. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.

9. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie www.kabis.eu.

10. „Przedmiot transakcji” - towary wymienione i opisane na Platformie B2B. F.H. KABIS dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Opisy oraz zdjęcia towarów wymienionych na Platformie B2B mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu tych towarów. FH KABIS dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże FH KABIS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z FH KABIS w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

III. Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B

1. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez zgłoszenie mailowe na adres: info@kabis.eu

2. Kontrahent otrzymuje indywidualny login oraz hasło umożliwiające korzystanie z platformy i składanie zamówień w systemie.

3. Po wysłaniu zgłoszenia i pozytywnej weryfikacji. Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od FH KABIS z indywidualnym loginem oraz hasłem umożliwiającym korzystanie z platformy i składanie zamówień w systemie.

4. FH KABIS zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny.

5. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym.W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie FH KABIS szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

6. Kontrahent podaje dane Pracownika kluczowego, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu.

7. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania FH KABIS na piśmie o zmianie Pracownika kluczowego lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta. Zmiana Pracownika kluczowego jest skuteczna względem FH KABIS od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.

8. FH KABIS zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu.

9. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 9 Kontrahent zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konto zostanie zablokowane.

10. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków Regulaminu i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu do Platformy B2B. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta w/w warunków.

IV. Towary i ceny

1. Witryna Platformy B2B przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista produktów nie uwzględnia towarów oraz rozwiązań, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Kontrahenta.

2. Podane ceny towarów są cenami netto lub brutto w walucie PLN lub EURO lub CZK lub GBP - w zależności od preferencji Kontrahenta. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy B2B.

3. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą, która każdorazowo wymaga akceptacji przez FH KABIS.

4. FH KABIS zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

5. FH KABIS nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

V. Zamówienia

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00.

4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do FH KABIS zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na Platformie B2B.

5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. FH KABIS nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie zaakceptowane przez FH KABIS jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.

7. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych, Zamówienie uważa się za odrzucone, o czym Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. FH KABIS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji FH KABIS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

VI. Dostawa i odbiór

1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską GLS lub DPD, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera.

3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.

4. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

5. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z Zamowieniem oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.

6. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 14 dni roboczych do FH KABIS.

VII. Płatności

1. Płatności są realizowane w następujących formach: tradycyjny przelew bankowy, szybkie płatności PayU, szybkie płatności PayPal,

2. Forma i warunki płatności są ustalane na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Kontrahenta na platformie sprzedaży B2B www.kabis.eu. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji FH KABIS.

3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatnosści tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Kontrahentem.

4. FH KABIS wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty zgłoszeniowe, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji.

5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia FH KABIS do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

6. Faktury są wysyłane drogą elektroniczna na wskazany adres email przez Kontrahenta podczas procesu rejestracji.

VIII. Gwarancja

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.

2. Odpowiedzialność FH KABIS za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją zostaje wyłączona.

3. W ramach gwarancji FH KABIS zobowiązuje się względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.

4. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia FH KABIS o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.

5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać: dane identyfikacyjne Kontrahenta; nazwa, dokładny adres; imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej; dane identyfikacyjne reklamowanego towaru, numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego towaru; opis wady towaru; warunki ujawnienia się wady towaru.

6.Kontrahent zobowiązany jest udzielić FH KABIS wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia, włącznie z prawem do poawaryjnej wizji lokalnej.

7. W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wady lub wymiana wadliwych części towaru, FH KABIS zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy towar. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, chyba że zostały one wcześniej zatwierdzone przez FH KABIS. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Kontrahenta do domagania się zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.

8. FH KABIS nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z towaru. W razie wątpliwości, za prawidłowe korzystanie z towaru uważa się ogólne warunki eksploatacji urządzeń technicznych oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej towaru lub innych dokumentach dostarczonych wraz z towarem.

9. FH KABIS nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej eksploatacji.

10. W przypadku dostarczenia przez FH KABIS towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi FH KABIS.

11. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do FH KABIS, z pełnym wyposażeniem oraz w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Kontrahent jest zobowiązany do uzgodnienia z FH KABIS terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy wadliwego towaru. Domyślnym terminem zakończenia postępowania reklamacyjnego jest 20 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru.

3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione – brak objawów uszkodzenia towaru lub wada towaru powstała z winy Kontrahenta – FH KABIS może obciążyć Kontrahenta kosztami związanymi z ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.

4. FH KABIS w przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę jego zakupu – może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, identyczny lub zgodny funkcjonalnie, ale nie gorszego gatunku.

5. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji, towar będzie dostarczony Kontrahentowi na koszt FH KABIS.

X. Zwrot nowego towaru

1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru dostarczonego przez FH KABIS - za wyjątkiem sytuacji objętych gwarancją - w przypadku uzyskania pisemnej zgody FH KABIS. FH KABIS może udzielić takiej zgody jeśli towar nie był używany i nie wykazuje cech indywidualnego dostosowania do wymagań Kontrahenta, a jego zwrot nastąpił w terminie 7 dni od daty dostarczenia.

2. W razie wyrażenia przez FH KABIS zgody na dokonanie zwrotu towaru, FH KABIS nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kontrahenta.

3. FH KABIS dokona kontroli zwróconego towaru i podejmie decyzję o: zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru; odmowie przyjęcia zwróconego towaru; wymianie zwróconego towaru na inny.

4. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa powyżej, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego towaru pomniejszonej o koszt kontroli, działań administracyjno-magazynowych i kosztów zwrotu towaru do producenta, poniesionych przez FH KABIS, nie mniej jednak niż 20% ceny zakupu.

XI. Ochrona tajemnicy handlowej

1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących FH KABISK, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować FH KABIS o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.

3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.

4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, FH KABIS ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: info@kabis.eu. FH KABIS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B www.kabis.eu.

4. FH KABIS nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności FH KABIS nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby FH KABIS.

6. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy: info@kabis.eu